KLASYCZNY PROGRAM

Klasyczny program liberałów amerykańskich aż do lat trzydziestych polegał na poszukiwaniu dróg redystrybucji istniejącego dochodu, zwiększania bezpieczeństwa ekonomicznego i ochrony swobód oraz nietykalności jednostek i organizacji w obliczu bardzo nierównego podziału potęgi gospodarczej. Progresywny podatek dochodowy, rozwój usług rządowych, ochrona zasobów publicznych przed przywłaszczeniem przez osoby prywatne, wzrost zabezpieczenia społecznego, pomoc dla rolników i innych… Czytaj więcej »

GLOBALNA WYDAJNOŚĆ GOSPODARKI

Aż do lat trzydziestych liberał, o ile troszczył się o  globalną wydajność gospodarki, zajmował się problemem skutecznego zużycia dostępnych zaso­bów kapitału, siły roboczej i materiałów. Twier­dził z przekonaniem, że tego celu nie powinny udaremnić monopole, taryfy, zamrożenie siły ro­boczej czy kapitału lub inne przeszkody zapobie­gające optymalnemu ich zużyciu. Nie zależało mu na wzroście produkcji wskutek przyspieszenia tem­pa… Czytaj więcej »

W DZIWNYM TOWARZYSTWIE

Stosunkowo do nie­dawna amerykański liberał wspierał businessmana w głoszeniu teorii o wielkiej doniosłości produkcji dóbr. Prestiż, którego źródłem jest dla businessma­na produkcja, umacniał niemal całą parą amery­kański liberalny aparat propagandowy. Przyczyna tego sojuszu, choć wymaga pewnych wyjaśnień, nie była z natury swej złożona. Rozbitkowie wytrwale czepiający się tratwy ratunkowej mogą oczekiwać, że zostaną wyrzuceni na… Czytaj więcej »

ZDOBYTA WIEDZA

Wiedzę o życiu zdobył w zakła­dzie; to umożliwiło mu swoisty wgląd w ogólną sy­tuację w kraju czy na świecie. Gdyby coś się miało przytrafić prestiżowi produkcji, oczywiście busi­nessman, którego mistyczna rola polega na utożsa­mianiu się z produkcją, poważnie by ucierpiał we współzawodnictwie z intelektualistą o to, komu przypadnie rola proroka społecznego. Jeśli chce da­lej odgrywać… Czytaj więcej »

WYKŁADOWCY EKONOMII

Wykładowcy eko­nomii na uniwersytetach przeciwstawiają się także temu, co lekceważąco nazywają systemem zy­sku…” A jednak chociaż rzeczywisty bądź podej­rzany radykalizm społeczny intelektualistów może się w dużej mierze przyczyniać do wrogości między nimi a businessmanami, ma ona jeszcze inne źród­ło. Naukowcy, pisarze, profesorowie, artyści są tak­że groźnymi konkurentami businessmanów w wal­ce o powszechny szacunek.To współzawodnictwo jest… Czytaj więcej »

NAPIĘCIE

Napięcie, być może w ostatecznym wyniku waż­niejsze, istniało też od dawna między businessma­nami a intelektualistami. „Pojawienie się licznej klasy… lekkomyślnych intelektualistów stanowi jedno z najmniej pożądanych zjawisk ery współ­czesnego kapitalizmu. Ich natrętne ożywienie bu­dzi odrazę ludzi roztropnych. Są dopustem bo­żym.”  Tak jak w przypadku rządu, od dawna są­dzono, że napięcie to wyrasta na podłożu gospodar­czym.… Czytaj więcej »

WSPÓŁCZESNY RZĄD

Współczesny rząd stanowi poważne zagrożenie dla prestiżu business­mana. O ile problemy ochrony, oświaty i dobrobytu społecznego najbardziej zaprzątają nasze umysły, tyle i przedstawiciele administracji, nauczyciele inni zawodowi urzędnicy państwowi są bohate­rami publiczności. W miarę jak wzrastał ich pre­stiż, równolegle z prestiżem ludzi związanych z za­gadnieniami i niepowodzeniami polityki zagranicz­nej, businessmani w drodze reakcji wytykali, że rząd nic… Czytaj więcej »