Kategoria: Mechanizmy biologiczne

Dopływ informacji do móżdżku

Móżdżek jest połączony z pniem mózgu za pomocą trzech par konarów móżdżku (pedunculi cerebellares): przednich (anteriores), środkowych (medii) i tylnych (posteriores). Przez te konary przebiegają liczne drogi nerwowe do- i odmóżdżkowe. Móżdżek otrzymuje informacje o stanie narządu ruchu, o ruchu aktualnie wykonywanym, o stanie pobudzenia ośrodków ruchowych oraz o zakłóceniach równowagi ciała. Duża część informacji dochodzących do móżdżku pochodzi z receptorów w narządzie ruchu, a więc z wrzecion mięśniowych, ze ścięgien, więzadeł i torebek stawowych. Informują one móżdżek o stanie napięcia mięśniowego i o wzajemnym ułożeniu części kończyn. Do móżdżku docierają też impulsy z receptorów dotyku w skórze rąk i stóp. Niosą one informacje o skutkach ruchu, na przykład o kontakcie palców z przedmiotem albo stóp z podłożem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Drogi rdzeniowo-móżdżkowe

Móżdżek jest też informowany o rozkładzie pobudzenia motoneuronów a w ośrodkach ruchowych rdzenia kręgowego. Pobudzenie to powstaje pod wpływem rozkazów otrzymywanych z okolicy ruchowej kory mózgu i jego rozkład, zwany kopią eferentną, odzwierciedla wzorzec pobudzeń neuronów piramidowych kory ruchowej w momencie wydania polecenia do ośrodków rdzeniowych. Na podstawie zintegrowanej informacji o kopii eferentnej, o aktualnym stanie narządu ruchu i o sytuacji w otoczeniu (otrzymanej z narządu wzroku) móżdżek może niemal „w ostatniej chwili” dokonać precyzyjnej korekty ruchu. Część impulsów z rdzenia kręgowego dochodzi do móżdżku bezpośrednio, część za pośrednictwem jąder siatkowatych, jąder przedsionkowych i jądra oliwkowego dolnego. Bezpośrednie połączenia są „realizowane przez drogi rdzeniowo-móżdżkowe – tylną (grzbietową) i przednią (brzuszną). Droga rdzeniowo-móżdżkowa tylna (Flechsiga) bierze początek w zgrubieniach istoty szarej, zwanych słupami Clarke’a, znajdujących się u podstawy słupów tylnych. Do słupów Clarke’a dochodzą odgałęzienia aksonów tych samych neuronów czuciowych, które przewodzą impulsy czucia głębokiego z proprioceptorów mięśni, ścięgien, stawów i więzadeł. Aksony komórek słupów Clarke’a biegną następnie w obrębie drogi rdzeniowo- -móżdżkowej tylnej w większości po tej samej stronie ciała i docierają do móżdżku przez konary móżdżku tylne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Drogi odmóżdżkowe

Wszystkie drogi eferentne biorą początek w jądrach móżdżku. Dla regulacji czynności ruchowych mają znaczenie trzy jądra – jądro wierzchu, jądro wsunięte  i jądro zębate . Pierwsze dwa jądra wysyłają włókna do rdzenia kręgowego. Biegną one najpierw do jąder przedsionkowych, jąder siatkowatych i do jądra czerwiennego. Tutaj rozpoczynają się drogi przedsionkowo- i siatkowo-rdzeniowa oraz droga czerwienno-rdzeniowa, które dochodzą do ośrodków ruchowych rdzenia. Za pomocą tych dróg móżdżek koryguje ruchy odbywające się aktualnie. Potwierdzają to wyniki badań elektrofiz- jologicznych, w których stwierdzono, że oba wspomniane jądra móżdżku wykazują nasiloną aktywność bioelektryczną w trakcie przebiegu ruchu. Włókna nerwowe z jądra zębatego podążają konarami przednimi móżdżku do jądra brzusznego bocznego  wzgórza, gdzie biorą początek połączenia wzgórzowo-korowe. Połączenia te dochodzą do okolicy czuciowo- -ruchowej kory, głównie do pola 4 i 6. W badaniach elektrofizjologicznych wykazano, że neurony jądra zębatego przejawiają wzmożoną aktywność bioelektryczną, zanim zostanie wykonany ruch. Tą zatem drogą móżdżek modyfikuje polecenia, jakie mają być wysłane z obszaru ruchowego kory do ośrodków ruchowych rdzenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Mechanizm korekcji ruchów przez móżdżek

Jądra móżdżku są pobudzane przez włókna kiciaste i włókna pnące i są jednocześnie hamowane przez komórki Purkinjego. Gdy organizm aktualnie pozostaje w spoczynku, pobudzenie jąder móżdżku nieco przeważa nad ich hamowaniem. Wskutek tego jądra móżdżku stale wytwarzają i wysyłają impulsy, głównie do rdzenia kręgowego. Natomiast w trakcie wykonywania czynności ruchowych, gdy włącza się regulacyjna czynność móżdżku, pobudzenie jąder móżdżku może zwiększać się lub zmniejszać. Procesy te mają podstawowe znaczenie dla korygowania przebiegu czynności ruchowych. Rozróżnia się cztery rodzaje korekcji ruchów przez móżdżek: 1) tłumienie ruchów oscylacyjnych, 2) korekcję ruchu aktualnie wykonywanego, 3) korekcję ruchu zamierzonego i 4) kontrolę ruchów szybkich (zwanych balistycznymi).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!