Kategoria: Nauka i technika

WAŻNE JEST

Ważne jest nie tylko stworzenie preferencji dla takiego działania, ale również zmiany w podejściu do tego proble­mu kadry kierowniczej w przemyśle. Potrzebne jest zro­zumienie i przychylność w biurach projektowych i ośrod­kach badawczo-rozwojowych.  I jeszcze jedno. Czasami — nie zawsze ;— warto postęp techniczny w przedsiębiorstwie potraktować kompleksowo. Trzeba wówczas sięgnąć po środki inwestycyjne, licencje, przemyślany program’ badawczy oraz połączyć to wszystko z szerokimi celami modernizacyjnymi. Na pewno opłaci się to wtedy, kiedy istnieją możliwości intratnego ekspor­tu, kiedy można w ten sposób osiągnąć liczącą się w świe­cie innowację..

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

TECHNIKI

Przez wiele lat dominowała koncepcja, że przede wszystkim należy budować zakłady przemysłowe, wyposażać je w nowoczesne urządzenia technologiczne, a placówki nau­kowo-badawcze. to sprawa drugorzędna. Toteż’w 1966 r. doszliśmy do takiej sytuacji,’że wartość początkową środków trwałych w placówkach badawczych i rozwojowych wynosiła zaledwie około póf procenta wartości środków trwałych naszej gospodarki. Wystąpiła, stale,pogłębiająca ’ się, dysproporcja między wzrostem zatrudnienia i spad­kiem wartości technicznego uzbrojenia miejsca pracy ba­dawczej. Zwiększającej’ się liczbie pracowników nauko- . wych nie towarzyszyło wyposażanie placówek badawczych w nowoczesną aparaturę. Niestety skutki tej sytuacji od­czuwamy jeszcze dzisiaj.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

ISTOTNE ZMIANY

Istotne zmiany nastąpiły dopiero po VI Zjeździe partii. Zgodnie z uchwałami zjazdu opracowany zostaje program żwiękśzfenia^ wyposażenia badawczego i dydaktycznego. kóła  li^próeż środków przeznaczonych na badania i pra­ce rozwojowe-przypada na zakup aparatury.; Rezultatem tych działań,’ świadczących o nadaniu nauce i badaniom właściwego  znaczenia w organizmie gospodarczym pań­stwa^ jest wzrost wartości ’ aparatury dla badań nauko- wych.Aparatura służąca obecnie badaniom to rezultat najlep­szej,’ najnowocześniejszej myśli technicznej. Postęp w tej dziedzinie jest jogromny. Po urządzenia badawcze trzeba więc sięgać poza granice kraju; w- pięciolatce 1971—1975 przeznaczono znaczne środki dewizowe na import aparatury z krajów zachodnich, spro-‚ wadzenie urządzeń badawczych z krajów socjalistycznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

STRUMIEŃ ŚRODKÓW

Popłynął strumień środków materialnych i w naszych la­boratoriach pojawiła się rzeczywiście, unikalna, specjali­styczna aparatura dla ętkreślonych baclań. Stopień uzbro­jenia miejsca pracy badawczej, .czyli wartość aparatury przypadającej przeciętnie na jedno stanowisko badawcze; wzrósł o 78 p^oc. w stosunku do ubiegłego okresu. Według oficjalnych informacji resortu -nauki i szkolnictwa wyż­szego wyposażenie naszych naukowców w aparaturę do ba- _ dań jest jednak o połowę niższe niż w krajach wysoko roz­winiętych*. Mimo znacznego wzrostu środków przeznaczonych na wyposażenie placówek badawczych i:.dydaktycznych nde udało się w ltach 1971-1975 .nadrobić ..wielo­letnich zaniedbań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!