ISTOTNE ZNACZENIE DLA WSPÓŁPRACY

Istotne znaczenie dla współpracy nauki z przemysłem ma- podjęta przez Prezydium Rządu 30 marca 1979 r. uchwała w sprawie zasad tworzenia i dziafemia centrów uczelńianor-przemysłowych. Celem uchwały jest efektyw­niejsze wykorzystanie placówek naukowych szkolnictwa wyższego i PAN, ściślejsze powiązanie jednostek badaw­czo-rozwojowych szkół wyższych i PAN z resortowym zapleczem naukowo-technicznym oraz organizacjami go­spodarczymi przez utworzenie centrów uczelnianorprze- mysłowych. Już w 1979 r. powstało kilka jego typu pla­cówek, których zadaniem jest inspirowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych, procesu dydaktycznego, aktyw­ne uczestniczenie we . wdrażaniu własnych opracowań , w przemyśle oraz, zależnie od potrzeb i możliwości,poz­dejmowanie produkcji w określonej skali  .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)