LICZBA BEZROBOTNYCH

Liczba bezrobotnych wzros­ła z 1,6 miliona w 1953 roku do 3,2 miliona w roku następnym. Gdyby zamiast tego lekkiego spadku nastąpił normalny wzrost, taki jak w latach bez­pośrednio poprzedzających kryzys i taki, któremu siła robocza mogłaby podołać, wartość produkcji byłaby o jakieś 20 miliardów wyższa. Równało się to niemal jednej trzeciej wydatków rządu fede­ralnego w tym czasie i prawie wszystkim wydat­kom stanowym i lokalnym. Tej produkcji nie bra­kowało i właściwie straty jej jakby nie zauważo­no. Przekonamy się później, że były pewne racje po temu, by zachować spokój — dobra w ten spo­sób złożone w ofierze nie stanowiły w rzeczywi­stości dóbr pierwszej potrzeby. Cyfry obrazują jednak niefunkcjonalność najłagodniejszego choć­by kryzysu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)