SPRAWA DUŻEJ WAGI

W Polsce w polityce naukowo-technicznej potencjał ba­dawczy. i środki koncentruje się na osiągnięciu celów per- spektywicznych w kilkunastu dziedzinach o zasadniczym, decydującym znaczeniu dla postęgu technicznego w gospo- . darce, dla rozwoju produkcji, uzyskania innowacji. Przy tym uwzględnia~się: trzy najistotniejsze płaszczyzny stra­tegii i taktyki ogólnogospodarczej – i ogólnospołecznej w planowaniu perspektywicznym: bazę surowcową, uno­wocześnienie gospodarki, dalszą poprawę warunków so­cjalnych i bytowych społeczeństwa. Jednym z najważniejszych zagadnień naukowo-technicznych jest optymalne wykorzystanie zaso- bó-w miedzi i jej stopów. Mamy,znaczne złoża tego surowca, rozwijamy górnictwo. Sprawą dużej wagi staje się więc optymalne wykorzystanie ‚ tego-metalu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)