W RAMACH PROGRAMU

W ramach rządowego . programu badawczego określono za- – kres prac i cele, które trzeba będzie osiągnąć w poszczę- – gólnych etapach badań. Zakłada się skonstruowanie wyr dajnych maszyn do eksploatacji górniczej; opracowanie metod i urządzeń do wzbogacenia rud oraz kompleksowe­go otrzymywania cennych metali towarzyszących. Ważo­nym zadaniem postępu technicznego staje się rozwinięcie i zastosowanie metod hydrometałurgicznego przetwarza- ^ nia koncentratów miedzi, opracowanie technologii wytwa­rzania stopów miedzi o podwyższonych własnościach me­chanicznych, technologicznych i fizykochemicznych, pro- jektuje się ‚rozwinięcie technologii i konstrukcji-wybra- ; nych urządzeń do wytwarzania półwyrobów z miedzi po­łączonych z procesami bezwlewkowego odlewania i prze­róbki plastycznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)